Oferta

Warunki Wynajmu

1. Najemca lub Kierowca powinni mieć ukończone 25 lat.

2. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy najmu:

 • prawo jazdy,
 • dowód osobisty lub paszport.

3. Cena wynajmu, wyliczana jest na podstawie aktualnie obowiązującego cennika znajdującego się na stronie internetowej.

4. Ceny podane w aktualnie obowiązującym cenniku są podane w walucie Euro (EUR). Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

5. Samochód będący przedmiotem najmu posiada ważne ubezpieczenie OC i NNW. Dokument ubezpieczenia zostaje przekazany Najemcy wraz z przekazaniem pojazdu oraz inną niezbędną dokumentacją. 

6. W n/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie przez Najemcę:

 • umyślnego uszkodzenia pojazdu,
 • uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
 • uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
 • w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
 • szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
 • wszystkich szkód częściowych nie rozliczanych w ciężar polisy OC sprawcy (Najemca zostanie obciążony opłatą  w związku ze zdarzeniem),
 • kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca,
 • kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,
 • usterek mechanicznych powstałych z winy Najemcy i niepodlegających naprawie gwarancyjnej, w szczególności po zatankowaniu niewłaściwego bądź zanieczyszczonego paliwa – całkowity koszt ponosi Najemca,
 • usterek mechanicznych powstałych z winy Najemcy i niepodlegających naprawie gwarancyjnej do kwoty 300 EUR ponosi Najemca,
 • innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

7. Okresem rozliczeniowym jest doba (24 h). Doba rozpoczyna się o godz. 9.00 i kończy o godz. 9.00 dnia następnego. Czas trwania najmu samochodu jest określono każdorazowo w umowie najmu. Umowa może zostać przedłużona jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, jeżeli Najemca zgłosi wniosek Wynajmującemu o przedłużenie umowy, najpóźniej na dwie doby najmu przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeżeli Wynajmujący wyraził zgodę, umowa zostaje przedłużona o określony przez Strony czas, zaś Najemca zobowiązany będzie do zapłaty prócz ceny określonej w umowie wynagrodzenie na rzecz Wynajmującego za każdą rozpoczętą dobę najmu.

8. Jeżeli czas trwania najmu zostanie przedłużony bez uprzednio wyrażonej zgody Wynajmującego, Najemca prócz zapłaty wynagrodzenia należnego za każdą rozpoczętą dobę najmu zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 50 Euro za każdy dodatkowy dzień.

9. Jeżeli w związku z przedłużeniem okresu najmu przez Najemcę bez uprzedniego zwrócenia się do Wynajmującego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu Wynajmujący poniósł szkodę finansową, Najemca zobowiązany jest do jej opłacenia w całości.

10. W dniu zwrotu samochodu Najemca zobowiązany jest do zapłaty innych kosztów, których konieczność uiszczenia pojawiła się w związku korzystaniem przez Najemcę z Samochodu.

Najemca dokonując rezerwacji zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej dokonuje wyboru rodzaju i marki pojazdu dostępnego w ofercie Wynajmującego, stanowiącego przedmiot umowy. Szczegółowo rodzaj, marka oraz oznaczenie pojazdu zostaną określone w umowie najmu.

11. Najemcy zostanie przekazany samochód czysty, sprawny, w stanie nadającym się do użytku określonego w umowie najmu.

12. Najemca oraz Wynajmujący dokonują podpisania umowy wynajmu samochodu Najemcy. Przekazanie Samochodu następuje poprzez wręczenie Najemcy kluczy oraz niezbędnej dokumentacji: dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia.

13. Najemca zwraca samochód poprzez przekazanie do rąk Wynajmującego lub jego pracownika kluczy do samochodu oraz dokumentacji którą otrzymał, w miejscu wskazanym w umowie najmu.

14. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu samochodu czystego i bez uszkodzeń.

15. Jeżeli Najemca nie zwróci Samochodu czystego, zostanie obciążony kosztem myjni w wysokości 20 Euro.

16. Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany i zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z taką samą ilością paliwa w banku jaką otrzymał w dniu wynajmu. W przeciwnym przypadku Najemca ponosi koszty brakującego paliwa oraz dodatkową opłatę za usługę tankowania w wysokości
50 Euro

17. Rezerwacji Samochodu dokonuje się za pośrednictwem strony postępując wg kolejnych wskazówek oraz poprzez podany nr telefonu.

18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przewożone przez Najemcę lub Kierowcę w samochodzie rzeczy lub ich zaginięcie.

19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opłaty/ mandaty obciążające Najemcę, których obowiązek powstał w związku z używaniem Samochodu w czasie trwania umowy najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Najemcę lub Kierowcę wobec osób trzecich w związku z używaniem samochodu w czasie trwania umowy najmu, jeżeli są one wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca lub Kierowca.

20. Najemca zobowiązany jest do korzystania z samochodu w sposób określony w umowie najmu oraz w niniejszych warunkach.

21. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa drogowego.

22. Najemcy nie wolno prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających.

23. Najemca zobowiązany jest do w trakcie trwania umowy najmu długoterminowego do dbania o stan Samochodu, w szczególności do sprawdzania, uzupełniania lub wymiany:

 • oleju,
 • płynu chłodniczego,
 • płynu hamulcowego,
 • płynu do spryskiwaczy szyb.

24. Ponadto Najemca zobowiązany jest do stosowania w samochodzie paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem, z dokumentami i kluczykami. Najemca nie może przewozić w samochodzie zwierząt. Najemca nie może holować najętym samochodem innych pojazdów lub przyczep.

25. Najemca nie może używać samochodu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy.

26. Najemca nie może udostępniać samochodu innym osobom, poza osobą Kierowcy.

27. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w Samochodzie, jeżeli są skutkiem nienależytego korzystania z samochodu lub naruszenia któregokolwiek z postanowień Warunków.

28. PerlaCar wypożvczalnia samochodów, zastrzega sobie prawo do odmowy najmu pojazdu bez podania przyczyn nawet jeśli potencjalny Najemca spełnia i akceptuje wszystkie wymagania i procedury obowiązujące przy Wynajmie pojazdu w PerlaCar Wypożyczalnia smochodów.

29. Najemca zostaje obciążony karą umowną w następujących przypadkach:

 • udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej 100 Euro,
 • zagubienie kluczy pojazdu – 200 Euro,
 • brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 80 Euro,
 • palenie tytoni w samochodzie 80 Euro,
 • demontaż, podmiana, kradzież części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego – 500 Euro,
 • brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku – 80 Euro,
 • wyjazd samochodem za granicę bez zgody Wynajmującego – 500 Euro,
 • Opłata administracyjne za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu i nie rozliczaną w ciężar polisy OC sprawcy 250 Euro.

30. Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność jeżeli spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych Warunkach.

31. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w samochodzie, odbiegające od standardowej eksploatacji, jeżeli przewozi zwierzęta w samochodzie, pomimo zakazu.

32. Jeżeli Najemca zatankuje do samochodu niewłaściwe paliwo, zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody w całości.

33. Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeżeli Samochód zostanie unieruchomiony z powodu okoliczności, za którą Najemca nie ponosi odpowiedzialności oraz jeżeli Najemca niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia samochodu, kradzieży, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeżeli nie są one wynikiem okoliczności za które Najemca ponosi odpowiedzialność oraz jeżeli Najemca poinformuje o zaistniałym zdarzeniu.

34. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard, wysokość czynszu zostaje odpowiednio obniżona.

35. Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w następujący przypadkach:

 1. utraty dowodu rejestracyjnego,
 2. utraty dokumentu ubezpieczenia,
 3. utraty kluczyków do samochodu,
 4. uszkodzenie samochodu z winy Najemcy lub Kierowcy.

36. Wynajmujący oświadcza, że dane osobowe dotyczące Najemcy oraz danych Kierowcy przetwarzane będą jedynie w celu, w którym zostały uzyskane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Adres Biura

PerlaCar
C/MARIA HUMILDAD JIMENEZ
Parcela 15-B
03183 Torrevieja (Alicante)

Infolinia 24h/7

+48 601 81 97 97
+34 662 59 36 86

WhatsApp

+48 601 81 97 97

E-mail

info@perlacar.com

Najważniejsze dokumenty

Warunki wynajmu
Polityka prywatności